Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Brouwerij Nemeton Brewing B.V.. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Brouwerij Nemeton Brewing B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Brouwerij Nemeton Brewing B.V. erkend. Brouwerij Nemeton Brewing B.V. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. LEVERING
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Brouwerij Nemeton Brewing B.V. bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Aan de leveringsplicht van Brouwerij Nemeton Brewing B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Brouwerij Nemeton Brewing B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

2A. LEVERTIJDEN
Alle op de internetsite en prijsopgave genoemde levertijden zijn indicatief. Aan de genoemde levertijden kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De producten van Brouwerij Nemeton Brewing B.V. worden gemaakt op basis van natuurproducten waardoor de levertijd beïnvloed kan worden zonder hier invloed op te hebben. Koper is zelf aansprakelijk voor het maken van afspraken met derde op basis van de afgegeven levertijd zoals doorverkoop, evenementen, gebruik van de producten etc.. 

3. PRIJZEN
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

4. ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren met uitzondering van bier. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Brouwerij Nemeton Brewing B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Brouwerij Nemeton Brewing B.V.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt Brouwerij Nemeton Brewing B.V. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken. 

5. GEGEVENSBEHEER
Indien u een bestelling plaatst bij Brouwerij Nemeton Brewing B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Brouwerij Nemeton Brewing B.V.. Brouwerij Nemeton Brewing B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

Brouwerij Nemeton Brewing B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

6. GARANTIE EN CONFORMITEIT
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Brouwerij Nemeton Brewing B.V. deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Brouwerij Nemeton Brewing B.V.. Eventuele gebreken kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Brouwerij Nemeton Brewing B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bewaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.6.4 Indien klachten van de afnemer door Brouwerij Nemeton Brewing B.V. gegrond worden bevonden, zal Brouwerij Nemeton Brewing B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Brouwerij Nemeton Brewing B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Brouwerij Nemeton Brewing B.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Brouwerij Nemeton Brewing B.V. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Brouwerij Nemeton Brewing B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

Brouwerij Nemeton Brewing B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet- leidinggevend personeel. 

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Brouwerij Nemeton Brewing B.V. in gebreke is; B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Brouwerij Nemeton Brewing B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; C) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 

7. AANBIEDINGEN
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Brouwerij Nemeton Brewing B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

Mondelinge toezeggingen verbinden Brouwerij Nemeton Brewing B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

Aanbiedingen van Brouwerij Nemeton Brewing B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. De Brouwerij Nemeton Brewing B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

8. OVEREENKOMST
Een overeenkomst tussen Brouwerij Nemeton Brewing B.V. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Brouwerij Nemeton Brewing B.V. op haalbaarheid is beoordeeld. 

Brouwerij Nemeton Brewing B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Brouwerij Nemeton Brewing B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

10. OVERMACHT
Brouwerij Nemeton Brewing B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Brouwerij Nemeton Brewing B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

Brouwerij Nemeton Brewing B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Brouwerij Nemeton Brewing B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

Indien Brouwerij Nemeton Brewing B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

11. AANSPRAKELIJKHEID
Brouwerij Nemeton Brewing B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Eigendom van alle door Brouwerij Nemeton Brewing B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Brouwerij Nemeton Brewing B.V. zolang de afnemer de vorderingen van Brouwerij Nemeton Brewing B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Brouwerij Nemeton Brewing B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 

De door Brouwerij Nemeton Brewing B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Brouwerij Nemeton Brewing B.V. of een door Brouwerij Nemeton Brewing B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Brouwerij Nemeton Brewing B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Brouwerij Nemeton Brewing B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Brouwerij Nemeton Brewing B.V.. 

13. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Brouwerij Nemeton Brewing B.V. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Veenendaal kennis, tenzij Brouwerij Nemeton Brewing B.V. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.